REGULAMIN


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/serwer35/domains/briefweek.pl/public_html/wp-content/plugins/quick-adsense-reloaded/includes/post_types.php on line 46

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/serwer35/domains/briefweek.pl/public_html/wp-content/plugins/quick-adsense-reloaded/includes/post_types.php on line 46

REGULAMIN PORTALU BRIEFWEEK POLSKA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Portal Briefweek Polska działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie określającym ogólne zasady, które stanowią prawne podstawy do korzystania z portalu Briefweek Polska.

Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług dostępnych w portalu Briefweek Polska. Rozpoczęcie korzystania z portalu Briefweek Polska jest równoznaczne z tym, że użytkownik oświadczył, a także potwierdził, że zapoznał się z treścią Regulaminu. Jednocześnie akceptuje wszystkie zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Przepisy prawa polskiego obowiązują w sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

Portal Briefweek Polska wykorzystuje technologię plików „cookies”. Administrator portalu umieścił w polityce prywatności portalu zasady wykorzystywania plików “cookies”.


II. DEFINICJE

Administrator – to podmiot, który zarządza i prowadzi portal Briefweek Polska. Administratorem jest Michał Tyszkiewicz (Wydawca).

Baza Profili – jest to zbiór Danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez Użytkowników do Serwisu Briefweek Polska. Dane te na potrzeby świadczenie usług Serwisu są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika.

Dane – są to wszelkie dane, również osobowe dostarczone, dostępne, udostępniane przez Użytkowników do Administratora. Dane są udostępniane przez Użytkowników w jakikolwiek sposób, w tym podczas rejestracji. Dane również mogą zostać przesłane do Administratora pocztą elektroniczną, przekazane telefonicznie bądź przez media społecznościowe.

Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej podane przy uzupełnieniu formularza rejestracyjnego.

Hasło – ciąg znaków, które ustala Użytkownik  w celu zapewnienia autoryzowanego dostępu do konta.

Kod – ciąg znaków, które ustala Administrator blogerom w celu
zwiększenia bezpieczeństwa przesyłania wpisów.

Konto – Posiadanie konta umożliwia Użytkownikowi korzystanie z jego uprawnień w portalu blog.briefweek.pl, publikowania artykułów, przesyłania linków, zdjęć które zostaną po akceptacji przez administratora serwisu Briefweek Polska opublikowane na portalu oraz korzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
Konto na portalu Briefweek Polska mogą posiadać nie tylko osoby prywatne ale również firmy, fundacje, stowarzyszenia, portale internetowe.

Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika,
która została przydzielona mu po wypełnieniu
formularza rejestracyjnego.

Materiały – wszelkie zdjęcia, teksty, grafiki, materiały video (link), wykresy publikowane przez Administratora,
Partnerów, Użytkowników niezależnie od tego, czy materiały te mają charakter utworów w rozumieniu polskiego prawa autorskiego.

Newsletter – wiadomość przesłana na podany adres mailowy drogą elektroniczną do zapisanych Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jej otrzymywanie.

Partner – podmiot współpracujący z portalem Briefweek Polska na podstawie odrębnej umowy zawartej z Administratorem portalu, który może oferować Użytkownikom za pośrednictwem portalu swoje usługi.

Polityka Prywatności – dokument opublikowany na stronie portalu Briefweek Polska zawierający informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych.

Portal Internetowy Briefweek Polska, Serwis, Portal – serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem internetowym: www.briefweek.pl, w którym Administrator świadczy usługi określone w niniejszym Regulaminie.

Profil – dane, informacje, zdjęcia przedstawiające i opisujące osobę Użytkownika. Dane te są przekazywane przez Uczestnika
dobrowolnie i samodzielnie i są one prezentowane na stronie Użytkownika portalu Briefweek Polska.

Usługi – czynności i świadczenia Administratora lub jego Partnerów, które mogą być zarówno płatne jak i nieodpłatne. Usługi są świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Usługi umożliwiają Użytkownikowi zapoznanie się z materiałami dostępnymi na Portalu www.briefweek.pl lub korzystanie z funkcjonalności zamieszczonych na Portalu.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu www.briefweek.pl oraz usług dostępnych na Portalu.


III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU BRIEFWEEK POLSKA

W ramach użytkowania portalu Briefweek Polska Użytkownik może korzystać z poszczególnych usług:

w dowolnym przez siebie miejscu, czasie, na wybranym urządzeniu bądź aplikacji zapoznawać się ze wszelkimi materiałami udostępnionymi na portalu Briefweek Polska, przesyłać do Administratora przygotowane przez siebie artykuły, zdjęcia, podlinkowane materiały wideo w celu zaprezentowania ich w portalu Briefweek Polska, korzystać z wyszukiwarek, zapisać się do bazy mailingowej,

Usługi świadczone na rzecz Użytkowników w portalu Briefweek Polska zostały określone w niniejszym Regulaminie.

Administratora nie ma obowiązku publikowania wszystkich Danych bądź materiałów przesłanych do portalu przez Użytkownika.
Każdy przesłany materiał drogą mailową lub przy pomocy formularza zostanie sprawdzony przez Administratora serwisu.

Po przesłaniu materiałów do Administratora Użytkownik upoważnia go do przerabiania, skracania i redagowania nadesłanych przez niego danych lub materiałów, a także do dostosowania ich do wymogów Administratora portalu Briefweek Polska.

W momencie publikacji przez Administratora materiałów bądź danych przesłanych przez Użytkownika udziela on nieodpłatnej, a także nieograniczonej czasowo ani terytorialnie zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku bądź też głosu w przesłanych do portalu Briefweek Polska materiałach multimedialnych przez udostępnienie ich za pomocą portalu Briefweek Polska.

W przypadkach, gdy dane bądź materiały przesłane przez Użytkownika będą niedozwolone przez polskie prawo, regulamin, przepisy międzynarodowe, zasady współżycia społecznego lub będą naruszały moralność publiczną lub indywidualną, a także, gdy w efekcie otrzymania takich danych bądź materiałów Administrator poweźmie uzasadnione przypuszczenie o możliwości wystąpienia wskazanych w niniejszym punkcie naruszeń, Administrator ma prawo odmówić udostępniania ich w portalu Briefweek Polska oraz w konsekwencji zablokować konto Użytkownika.

Administrator nie ma obowiązku informowania Użytkowników o usunięciu danych czy materiałów.

Wszelkie zasoby serwisu w tym profile Użytkowników, dane i materiały przez nich przesłane, poszczególne usługi mogę być dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu bądź innych osób, które korzystają z Internetu.

Dane osobowe Użytkownika, nie będą udostępnianie pozostałym Użytkownikom i osobom trzecim.

Administrator nie ma obowiązku do ciągłego świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu lub zapewnienia nieprzerwanej funkcjonalności Serwisu, w szczególności Administratorowi przysługuje prawo do inicjowania czasowej i krótkotrwałej przerwy w działaniu Portalu bądź też poszczególnych usług w wypadku wprowadzania ulepszeń, dodawania kolejnej usługi, naprawiania błędów czy przeprowadzania konserwacji.

Administrator ma prawo do oznaczania materiałów przesyłanych przez Użytkowników, jako pochodzących z portalu Briefweek Polska.

Administrator ma prawo udostępniać w portalu Briefweek Polska treści reklamowe dotyczące towarów oraz usług Administratora lub Partnerów. Treści te stanowią integralną część portalu Briefweek Polska, a także prezentowanych w nim wszelkich materiałów.

Administrator informuje, że nie świadczy usług oferowanych przez Partnerów.

Pytania oraz wszelkie wątpliwości związane z portalem Briefweek Polska lub jego poszczególnymi funkcjonalnościami należy kierować na adres e-mail: biuro@briefweek.pl


IV. REJESTRACJA

Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa.
Rejestracja jest konieczna w celu publikowania materiałów w portalu Briefweek Polska.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, informacje o osobie blogera, adres e-mail użytkownika, zdjęcie profilowe, przykładowy tekst do zamieszczenia lub link do bloga, hasło (kod) niezbędne do autoryzacji (logowania) i korzystania z pełnego dostępu do Serwisu zostanie przydzielone użytkownikowi przez administratora.
Formularz rejestracyjny zawiera również inne, niewymagane pozycje takie jak: adresy kont na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Linkedin) oraz link do strony internetowej użytkownika.
Wypełnienie przez użytkownika tych pól jest dobrowolne.

Aktywacja następuje w momencie zatwierdzenia przez Administratora konta danego użytkownika w linku aktywacyjnym, który jest zamieszczony w wiadomości przesłanej przez Administratora.

W przypadku, gdy Administrator nie zatwierdzi kandydatury danego użytkownika w przeciągu 10 dni od momentu otrzymania informacji o rejestracji pochodzącej z formularza rejestracyjnego. Użytkownik nie ma możliwości logowania się do serwisu

W przypadku, gdy rejestracja przebiegnie prawidłowo Użytkownikowi zakładane jest konto w Portalu i zostaje Użytkownikiem zarejestrowanym.

Na jeden adres poczty elektronicznej można zarejestrować wyłącznie jedno konto. Obowiązkiem Użytkownika jest ochrona przydzielonego mu hasła (kodu) i nieudostępnianie go osobom trzecim.

Konto na portalu może zostać usunięte na wniosek użytkownika wysłany na adres: blog@briefweek.pl pod warunkiem, że zostanie on wysłany z konta mailowego przy pomocy którego dokonano rejestracji.  
Usunięcie konta jest równoznaczne z trwałym usunięciu profilu Użytkownika.
Wszelkie wpisy dokonane przez Użytkownika pozostaną w archiwum portalu Briefweek.pl .
Administrator portalu ma prawo do ich ponownej publikacji z adresu konta “Briefweek Polska” podając imię i nazwisko autora na końcu wpisu.


V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Portal Briefweek Polska, a także materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w portalu Briefweek Polska podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, t.j.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
Administratorowi bądź osobom trzecim przysługują prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w portalu Briefweek Polska. Jeśli przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Administrator udostępnia w portalu Briefweek Polska utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami. W szczególności dotyczy to umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, bądź też na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Użytkownicy nie otrzymują jakichkolwiek praw ani nie uzyskują licencji poprzez korzystanie z utworów czy baz danych udostępnianych w portalu Briefweek Polska.

Bez uzyskania zgody od Administratora Użytkownicy mogą korzystać z portalu Briefweek Polska, a także udostępnianych na nim utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. Niedopuszczalne jest przez Użytkowników: blokowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy publiczne odtworzenie i udostępnianie w sieci Internet portalu Briefweek Polska bądź też jego części, utworów udostępnionych w portalu Briefweek Polska lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
pobieranie zawartości baz danych portalu Briefweek Polska i wykorzystywania ich powtórnie w całości lub w istotnej części.

Użytkownik oświadcza, że wszelkie zamieszczane przez niego materiały w portalu Briefweek Polska są wolne od wszelkich wad fizycznych, a także prawnych, w tym wolne od roszczeń osób trzecich. Użytkownik oświadcza także, że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, a także do tego, aby przesłane przez niego materiały mogły być udostępniane na łamach portalu Briefweek Polska i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich. Dodatkowo Użytkownik oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.


VI. PRAWA, OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU BRIEFWEEK POLSKA

Użytkownik korzystający z portalu Briefweek Polska zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym niniejszym regulaminem, zasadami współżycia społecznego w Internecie, normami społecznymi i obyczajowymi i przepisami prawa. W szczególności zobowiązuje się do: niepublikowania treści pornograficznych, niepublikowania treści, które popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą wszelkie dyskryminacyjne poglądy, niepublikowania treści, które są powszechnie uważane za obraźliwe bądź są niegodne z obyczajami, nieprowadzenia działalności promocyjnej, komercyjnej i reklamowej, niepublikowania niezamówionej informacji handlowej i spamu, niepublikowania treści wulgarnych lub treści, które zawierają wulgaryzmy, nieumieszczania treści, które propagują używanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, nienaruszania praw autorskich danych i materiałów udostępnianych na portalu przez Administratora, niepodejmowania działań, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub integralności sieci i usług telekomunikacyjnych, niedokonywania testów bezpieczeństwa portalu Briefweek Polska, niepublikowania materiałów i treści o charakterze bezprawnym. Za publikowanie przez siebie materiały w portalu Briefweek Polska wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Użytkownik ponosi także odpowiedzialność za ewentualne naruszanie praw lub dóbr innych osób, a także za szkody, które zostały wyrządzone z tego tytułu.
W wypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu i wyrządzenia Administratorowi szkody, Administrator może dochodzić roszczeń od Użytkownika na drodze sądowej.


VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORTALU BRIEFWEEK POLSKA

Portal Briefweek Polska nie ponosi odpowiedzialności za: wszelkie materiały, komentarze publikowane przez Użytkowników w portalu Briefweek Polska,
wszelkie szkody wynikające z działań Użytkownika, które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa bądź też postanowieniami Regulaminu, sposób i skutki, które wynikną z korzystania z portalu Briefweek Polska przez Użytkownika, szkody, których dozna Użytkownik, a które zostały spowodowane siłą wyższą, przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Administratora za wszelkie nieumyślne i niezależne od Administratora błędy w działaniu aplikacji w ramach portalu Briefweek Polska udostępnionych Użytkownikom.
Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności (karnej, cywilnej, administracyjnej) za korzystanie z portalu Briefweek Polska w sposób niezgodny z regulaminem bądź prawem polskim przez Użytkownika.
Administrator portalu Briefweek Polska nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec szkody, którą poniesie Użytkownik, a która została spowodowana zagrożeniami, występującymi w sieci Internetowej. W szczególności dotyczy to wykradnięcia hasła przez osoby trzecia, włamań czy zainfekowania systemu Użytkownika.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin może być zmieniony przez Administratora.
Zmiany wprowadzone do regulaminu będą publikowane na portalu Briefweek Polska z informacją o ich dokonaniu.
Zmiany dokonane w regulaminie wchodzą w życie w dniu ich publikacji w portalu Briefweek Polska
Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację.
W wypadku nie zaakceptowania zmian zawartych w regulaminie przez Użytkownika powinien on zaprzestać korzystania z portalu Briefweek Polska
W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory związane z korzystaniem z Serwisu będą rozpatrywane przez właściwe polskie sądy powszechne.
Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez e-mail: biuro@briefweek.pl.